Historické městečko Bečov nad Teplou z hlediska cestovního ruchu nabízí snad vše, co je možné nabídnout. Pohádkový hrad a zámek, zlatý i tekutý poklad, obnovenou botanickou zahradu a alpinum, několik muzeí, interaktivní naučné a panoramatické stezky, lezecký terén či ferratové cesty, historickou železniční trať s památkově chráněným komplexem technických památek, krajinou i památkovou zónu a mnoho dalšího
Počátky Bečova souvisejí s důležitou zemskou komunikací z Čech do Německa. Vedla směrem od Žlutic do Chebu. K její ochraně byl na skalní ostrožně nad Teplou ve 13. století založen opevněný objekt se strážní a celní funkcí. Roku 1387 král Václav potvrdil Boršovi z Rýzmburka právo vybírat v Bečově a Dražově clo. Dalším důležitým faktorem rozvoje Bečova bylo ve 13.-16. století rudné hornictví v centrální části Slavkovského lesa (zlato, stříbro, cín). Zejména zdejší těžba cínu měla celoevropský význam a znamenala pro kraj hospodářskou a kulturní konjunkturu. Klíčovou roli při důlní exploataci Slavkovského lesa sehrály šlechtické rody Rýzmburků z Oseka a Pluhů z Rabštejna. Těžba cínu kulminovala v první půli 16. století, poté došlo k jejímu pozvolnému úpadku, který završila třicetiletá válka.
V době baroka v 17. a 18. století se výrazně změnila tvářnost Bečova a okolních míst. Sídelní lokality byly v duchu baroka přestavěny. Pouze v půdorysech a jádrech domů si zachovaly svůj gotický a renesanční ráz. Přestavby se dotkly hlavně bečovského hradu a kostela svatého Jiří.
Nové oživení přinesl až po roce 1950 rozmach těžby uranové rudy v okolí Horního Slavkova (Krásno, Ležnice, Krásný Jez aj.). Po vyčerpání uranových ložisek (kolem roku 1960) nastaly pro Slavkovský les opět klidnější časy. Pozornost se začala věnovat jeho lesnímu a zemědělskému hospodaření. Postupně dochází k "znovuobjevování" přírody Slavkovského lesa pro rekreaci. Po roce 1968 propukl i na Bečovsku "boom" chataření a chalupářství. Současný Bečov usiluje o vybudování nového atraktivního "image", jež má zvýšit turistický ruch. Za tímto účelem se postupně opravuje historické jádro městečka, jehož chloubou je barokní zámek, zpřístupněný v roce 1996.
Umělecký kovář Ivo Rudolf organizoval v Bečově deset let Kovářské sympozium, které jubilejním ročníkem ukončil. „Sympozia jsem začal dělat, aby se zviditelnilo mé řemeslo a aby se Bečov stal navštěvovanějším a nazdobenějším městem."
Kovová plastika „Vítr - věrný sluha“ z roku 2015 pochází z kovářského sympozia Sedmimetrový kovaný stožár zdobí 32 kovaných plastik.
námestíčko se sloupem Panny Marie- - Na hranolovém podstavci je umístěn sloup s korintskou hlavicí, jež nese plastiku Panny Marie (Immaculata). Sloup byl vysvěcen roku 1680, obnoven v letech 1891 a 1995. Na jeho soklu je vidět reliéfní znak Questenberků, kteří byli donátory památky.
kostel sv. Jiří - Původní středověký kostel byl v 15. století postaven na místě prvního bečovského hradu (tvrze). V roce 1621 kostel vyhořel a byl obnoven. Tento v pořadí druhý kostel pak shořel při požáru roku 1760. Na jeho místě byl v letech 1763-1767 postaven dnešní kostel svatého Jiří . Hlavní oltář je dílem T. Pistela z Teplé (1776). Obraz svatého Jiří maloval žlutický malíř J. Grimmer. Boční oltáře jsou zasvěceny svaté Anně a svatému Janovi. Umělecky výrazná kazatelna je řezbářským dílem T. Pistela (1776). Varhany jsou z roku 1775, zvony byly odlity v Chebu v roce 1763. Interiér kostela je vyzdoben v duchu rokoka. V roce 1834 byl chrám modernizován, což dokládá letopočet nad vstupním portálem. Věž byla ke kostelu přistavěna až v roce 1885 podle plánů toužimského stavitele Johanna Schoberta. Při vchodu do kostela vidíme ozdobné kované oplocení a branku s plechovými reliéfy Krista, Panny Marie, svatého Jiří a svatého Michaela, dílo místního uměleckého kováře Adolfa Zörklera z roku 1926.
budova Městského úřadu - První písemná zpráva pochází z roku 1354. Město se nachází v nadmořské výšce 532 metrů. Na území žije 954 obyvatel. Město se nachází na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Stojí zde hrad a zámek Bečov nad Teplou. Barokní stavba z doby krátce po požáru roku 1760 se nachází na místě starší radnice.
 Výstavný městský dům s četnými klasicistními prvky. Postaven byl podle plánů Josefa Moika a Norberta Heydla. V roce 1898 byla radnice renovována do dnešní podoby. Směrem do ulice stojí kamenná kašna (první půle 19. století) s chrličem ve tvaru lví hlavy.
K radnici přiléhá mohutná, leč stavebně strohá budova, v níž kdysi sídlily všechny bečovské úřady (okresní hejtmanství, soud, daňový úřad, živnostenský úřad aj.). Budova je ukázkou účelové erární stavby 19. století.
- - K radnici přiléhá mohutná, leč stavebně strohá budova, v níž kdysi sídlily všechny bečovské úřady (okresní hejtmanství, soud, daňový úřad, živnostenský úřad aj.). Budova je ukázkou účelové erární stavby 19. století. V současné době jsou zde soukromá muzea motocyklů, dřevěných hraček, žehliček a kasiček
Provoz muzea žehlení a praní, unikátní výstava bankovek a mincí z celého světa a expozice kasiček, které se svou velikostí zapsala do české knihy rekordů a kuriozit.
V tomto muzeu uvidíte stovky exponátů.... žehličky, mandly, valchy, žehlící prkna, prací prášky, mýdla atd. Vyjmenovat vše nelze, to se musí prostě vidět.
zámek a hrad Bečov nad Teplou - Nejstarší stavbou komplexu je hrad pocházející ze 14. století, který byl výrazně rozšířen v 16. století. V polovině 18. století vyrostl v jeho blízkosti barokní zámek obklopený od 19. století terasovitou zahradou.
V zámku jsou připraveny čtyři prohlídkové okruhy. První okruh vás seznámí s druhou nejcennější zlatnickou památku v ČR - relikviářem sv. Maura. Trasa vede pěti místnostmi, kde vám bude představena historie, fotografie a samotný relikviář.
Druhý okruh vás provede zámeckými interiéry. Formou náznakové instalace je prezentován vzhled historických interiérů dolního barokního zámku v 19. století. Expozice je převážně tvořena původním mobiliářem.
Relikviář svatého Maura je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty, je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty. Jeho vypátrání v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu.
Relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových (tumbových) relikviářů. Uvnitř se nacházejí kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Apolináře a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140 x 42 cm a je 65 cm vysoký. Původní dubové jádro bylo nahrazeno novým ořechovým jádrem. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily.
Relikviář sv. Maura byl vyroben na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes (nachází se na území Belgie). Tento klášter získal relikvie sv. Jana Křtitele a později sv. Maura z katedrály v Remeši. Právě pro uložení těchto ostatků byl relikviář zhotoven. Po Francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen a přesunut do spřáteleného farního kostela, kde byl uložen mezi starým nábytkem. Od církevní rady jej značně poškozený odkoupil roku 1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin. Svým nákladem jej nechal zhruba v polovině 19. století opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a poté jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou. Za druhé světové války kolaborovali s nacisty, a proto museli po vydání tzv. Benešových dekretů opustit republiku. Při rychlém odsunu ukryli relikviář pod podlahu hradní kaple Navštívení Panny Marie. Po dalších 40 let o relikviáři nikdo neslyšel.
Až roku 1984 začal o odkoupení blíže neurčené historické památky, ukryté na území československé republiky, vyjednávat obchodník z USA Danny Douglas. K vyjednávání byli přizváni i kriminalisté, kteří měli za úkol zjistit, o jaký předmět má obchodník zájem. Díky několika indiciím se kriminalistickému týmu pod vedením Františka Maryšky podařilo relikviář vytipovat, 4. listopadu 1985 tedy začali prohledávat celý bečovský areál a 5. listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven. Po nálezu byl relikviář zapůjčen Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, které vypracovalo první expertizu. Relikviář byl ohodnocen jako památka nevyčíslitelné hodnoty a jeho vývoz tudíž nepřipadal v úvahu. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byl relikviář ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné restaurování. Restaurátorské práce mohly začít až v roce 1991 po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů.
Náročného a zdlouhavého procesu restaurování se ujal Státní úřad památkové péče. Své postupy restaurátoři konzultovali s restaurátory z německých Cách. Bylo však nutné osvojit si dávno zapomenuté zlatnické techniky a vyvinout nové restaurátorské postupy.
Restaurátorské práce trvaly dlouhých 11 let. Relikviář byl rozebrán, očištěn, vzácné kameny vyjmuty a očištěny, poškozené sošky a reliéfy očištěny a pracně opraveny. Bylo nutné vyrobit nové jádro, protože původní jádro se již nedalo použít. Restaurátorské práce byly dokončeny roku 2002.
Pozdně středověký gotický hrad z poloviny 14. století se společně s barokním zámkem a renesančním palácem tyčí více než čtyřicet metrů nad říčkou Teplou, která ho od severozápadu postupně celý obtéká. Původnímu hradu dominovala vysoká obranná věž, pravděpodobně již z konce 13. století, která tím, jak hrad ztrácel na významu, postupně ztrácela i svoji dřívější výšku. V roce 1623 byla pro špatný stav snížena asi o třetinu na 6 metrů a v 19. století následně upravena jako vyhlídková terasa pro soukromé potřeby posledního šlechtického majitele vévody z rodu Beaufort-Spontin. T
eprve v roce 2022 mohlo, po dokončení mimořádně náročné stavební a památkové rekonstrukce horní části areálu, dojít k jejímu plnohodnotnému zpřístupnění veřejnosti formou rozhledny. Věž je v provozní době SHZ Bečov volně přístupná a je doplněna o interaktivní prvky v podobě větrných rukávů s možností si samostatně, dle tzv. Beaufortovy stupnice, změřit aktuální sílu (rychlost) větru. Uprostřed bergfritu se také nachází kruhová odpočinková lavička a osvětlený osmimetrový vlajkový stožár, vyrobený technologií pro lodní stěžně. Vzhledem k tomu, že hrad se zámkem leží v hlubokém údolí říčky Teplé, je z otevřeného ochozu ve výšce šesti metrů výhled možný pouze na malebné městečko s řekou Teplou, kratochvilný zámeček Komtesa, Šibeniční vrch s naučnou stezkou, část obnovované botanické zahrady, horské sedlo s bývalou beaufortskou hrobkou a historickou železniční trať s památkově chráněnými budovami, která spojuje dvě naše nejznámější lázeňská města - Mariánské Lázně a Karlovy Vary.
Okružní stezka kolem hradu - Díky spolupráci s předním českým odborníkem na rozhledny Jiřím Šteklem, získala hradní věž od roku 2022 statut regulérní rozhledny a stala se tak legitimní součástí širokého portfolia historických i moderních rozhleden České republiky. Atraktivitu tohoto místa umocňuje též i obnovená technicky velmi náročná mostní konstrukce propojující vnitřní a vnější části tzv. Okružní komunikace s oblíbenou interaktivní naučnou stezkou. Mostek vznikl přes řadu problémů díky sepjetí a houževnatosti správy SHZ Bečov, projektanta Ing. Martina Šafaříka, technického dozoru Ing. M. Volného a nasazení společností STRIX Chomutov a.s., Betokon s.r.o. a v neposlední řadě též díky řemeslnému umu Lesní společnosti Bečov s.r.o. v čele s Alešem Svobodou.
Donjon - Čtyřpatrová obytná věž hradu. Vysoké estetické nároky a komfort soudobého bydlení dokládají v interiérech nejen náročné portály, otopná zařízení (krby) s plochými cihlovými komíny při zdech donjonu, výmalba komnat pána hradu, ale i soustava prevétů (záchodů) ve třech patrech umístěných na krakorcích. Unikátní jsou i gotické a renesanční dřevěné součásti interiéru (vestavěná police, obložení sedátek u oken, malované stropní trámy) a barokní krovy.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Bečov

Description

Period

Statistics

 • 101 photos
 • 8 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Bečov
Comments Add