Krytá lávka - Původní dřevěná krytá lávka byla zničena na konci války v roce 1945 a následně byla obnovena v roce 1949.
vyhlídka Chebská stráž - Nad vodní nádrží Skalka nedaleko města Cheb se nachází vyhlídka, které se také říká německy Egerwarte. Najdete zde empírový vyhlídkový altán, z kterého je pěkný výhled na nádrž.
chrám Nanebezetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény - Na místě gotického kostela byl v období 1687 - 1728 vystavěn barokní areál poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdalény a proboštství řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Architektem byl Kryštof Dientzenhofer. Po druhé světové válce areál chátral až do roku 1992, kdy započala jeho obnova.
Poutní kostel je obklopen podélně pravoúhlým, osově souměrným otevřeným krytým přízemním ambitem se šesticí otevřených kaplí.
hlavní oltář kostela - Vnitřní zařízení kostela tvoří barokní sloupový hlavní oltář od chebských sochařů, bratrů Johanna Karla a Franze Stülpů z let 1730-1736, který zaujímá celou závěrovou stěnu presbytáře. Ve středu oltáře je umístěn obraz Nanebevzetí Panny Marie od tachovského malíře Eliase Dollhopfa z roku 1732, který patrně přepracoval starší obraz od malíře Johanna Georga Heinsche z doby kolem roku 1705. Po stranách oltářního obrazu jsou postaveny plastiky církevních otců, vlevo sochy sv. Augustina a sv. Heleny a vpravo sochy sv. Karla Boromejského a sv. Alžběty Durynské
dřevěná lávka přes Ohři v Kynšperku - Hlavním účelem této lávky je spojení centra města s jeho částí na levém břehu řeky, zejména pak vlakovým nádražím.Původní železobetonová konstrukce byla roku 1945 při ústupu německých vojsk zničena. Později byla nahrazena dřevěnou konstrukcí, kterou však roku 1950 zničila povodeň. Ještě téhož roku se ji podařilo opravit a slouží dodnes. Je dlouhá 63 m a patří mezi nejdelší dřevěné lávky v České republice.
Městský úřad - První písemná zpráva pochází z roku 1188. Město se nachází v nadmořské výšce 431 metrů. Na území žije 5036 obyvatel.
evangelický kostel - Objekt kostela v neorománském stylu byl vystavěn dle plánů stuttgartských architektů Eisenlohra a Weigla v roce 1905. Kostel v roce 1946 převzala Českobratrská církev evangelická, která jej užívá dodnes.
cíl našeho putování - Kynšperské pivo udržuje tradiční technologii výroby již od roku 1595.
Procházka po Chebu, náměstí Jiřího z Poděbrad, městský úřad - První historicky dochovaná zmínka o Chebu, centrálním městě celého někdejšího Chebska, pochází z roku 1061. Do konce druhé světové války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet.Žije zde přibližně 32 tisíc obyvatel.
kostel Zvěstování Panny Marie - Minoritský kostel postavený současně s klášterem po r. 1247, kdy se v Chebu usazují Františkáni. Po požáru r. 1270 byl obnoven a později goticky upraven, tuto podobu si i přes další přestavby zachoval dodnes. R.1330 přistavěna 60 m vysoká kamenná věž. Kostel s částí kláštera je v majetku města Cheb, veřejnosti slouží příležitostně jako koncertní síň.
kostel sv.Kláry - Za autora barokního kostela je označován Kryštof Dientzenhofer. Je postaven na místě původního gotického kostela z let 1465–1469. V r. 1782, v období josefínských reforem, byl klášter zrušen a kostel odsvěcen. V pol. 60. let získala budovu bývalého kostela Galerie výtvarného umění v Chebu, která zde zřídila koncertní síň.
Secesní budova knihovny - Secesní budova Kreuzingerovy lidové knihovny byla postavena v roce 1910 podle návrhu teplického architekta Maxe Loose. Uvnitř se nachází čítárna i velký přednáškový sál.
klášterní zahrada - Zahrada v areálu františkánského kláštera byla po celkové obnově zpřístupněna pro veřejnost v roce 2002 poté, co sloužila dokonce i jako školní zeleninová zahrada.
Chebský Špalíček - Špalíček - jeden z hlavních symbolů Chebské architektury najdete v severní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Jedná se o unikátní komplex jedenácti středověkých kupeckých domů ze 14. století.
Špalíček tvoří ve skutečnosti 2 bloky 3 - 4 patrových domů rozdělených uzoučkou Kramářskou uličkou, která je široká pouhých 160 cm. Netrpíte-li tedy klaustrofobií, můžete si Špalíčkem projít. Ulička je volně přístupná. I dnes jsou jednotlivé domky sídlem obchodů a obchůdků různého typu, kavárny či restaurace.
socha Davida a Goliáše ve výklenku - Davida trůnícího na hlavě obra Goliáše odlil z bronzu český sochař a malíř Jaroslav Róna roku 2006. Autor chtěl ve výrazu tváří konfrontovat fyzickou brutalitu a duchovní osvobození. Za předlohy mu sloužili dalajláma a americký boxer Mike Tyson.
kostel sv.Mikuláše a sv.Alžběty - Kostel svatého Mikuláše je katolický farní kostel, a zároveň nejstarší existující kostel v Chebu. Nachází se na Kostelním náměstí, v severovýchodním rohu náměstí Jiřího z Poděbrad. Původně byl vystavěn jako trojlodní románská bazilika, během své existence však několikrát vyhořel a byl rozsáhle přestavován.
kostel sv. Václava - Klášter založený na spáleništi po velkém požáru města v r. 1270. V letech 1674–1689 proběhla barokní obnova a bylo dostavěno severní křídlo kláštera.
Cechovní kašna - Kašna se sousoším mistra, tovaryše a učedníka od Adolfa Mayerla odhalená v roce 1926. Mříž je zdobena 33 znaky jednotlivých cechů.
Cechovní kašna - Kašna se sousoším mistra, tovaryše a učedníka od Adolfa Mayerla odhalená v roce 1926. Mříž je zdobena 33 znaky jednotlivých cechů.
Chebský hrad - Na místě původního slovanského osídlení nechala hrabata z Vohburgu v první polovině 12. století postavit kamenný hrad. V roce 1165 Cheb získal císař Friedrich I. Barbarosa a po stavebních úpravách jej začal využívat k pobytu při svých četných inspekčních cestách po říši, stal se tzv. císařským falcem.
Úpadek hradu nastal po vpádu Francouzů v roce 1742.
Dnes spatříte románský palác s nepřehlédnutelnou Černou věží, která kdysi byla součástí románského opěvnění. Své jméno získala podle stavebního materiálu - sopečného tufu. Za pozornost také stojí tzv. dvojitá hradní kaple sv. Erharda a Uršuly, která patří mezi nejkrásnější románské památky u nás, dále pozůstatky hospodářských budov, mlýnská věž nebo hradní kasematy.
Černá věž hradu a Štaufský sloup - Sloup z travertinu, odhalený v roce 2013, připomíná místa v Evropě, které v minulosti spojoval významný rod Štaufů. Za hranicemi ČR bylo postaveno 20 takových sloupů a na našem území je to vůbec první sloup.
24.7. hrázděné domy-Dolní Lažany - Památková rezervace, vyhlášená v roce 1995, zahrnuje celou zástavbu obce. Mezi nejcennější stavby patří dvojice hrázděných domů z přelomu 18. a 19. století, k nimž náleží i rozlehlé hospodářské budovy. V obci najdete i další stavby typické pro chebskou oblast.
Doubrava - památková zóna - Vesnickou památkovou zónu tvoří hrázděná, roubená a zděná stavení hospodářského i obytného typu. Domy pocházejí převážně z 18. a 19. století a tvoří nepravidelný dvorcový půdorys vesnice.
Doubrava-Rustlerův statek skanzen - Ojediněle zachované a perfektně zrekonstruované hrázděné statky chebského typu. Nejstarší pochází z roku 1751. Osada byla zařazena v roce 1996 mezi kulturní památky a určitě stojí za návštěvu. Můžete zde shlédnout expozici původního zemědělského nářadí,nástrojů a lidového nábytku Chebska z 18.,19. a 20. století.
poutní areál Maria Loreto - Barokní poutní areál s loretánskou kaplí a kostelem sv. Ducha vybudovaný v letech 1664 – 1689. Součátí jsou také ambity, vedlejší kaple a křížová cesta. Za komunistů byl zničen, po r. 1992 z financí obyvatel německého Waldsassenu rekonstruován. O obnovu se hlavně zasloužil rodák ze Starého Hrožňatova Anton Hart, který chtěl, aby byla Loreta společným dílem Čechů a Němců.
rozhledna na Zelené hoře - ato rozhledna je jednou ze tří dalších tzv. Bismarckových věží na území Čech. Rozhledny byly stavěny na počest říšského kancléře Otto von Bismarcka. Rozhledna na Zelené hoře byla otevřena v roce 1909. Stavba je vysoká 18 metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 15 metrů se dostanete po zdolání 72 schodů, kde se vám naskytne krásný výhled na Chebsko, Krušné hory, Slavkovský les a část Šumavy.
zámek Starý Hrozňatov - Původně románský hrad Kingsberg byl po roce 1824 za Nonnerů přestavěn na patrový pozdně barokní zámek. Současnou podobu však získal po přestavbě v 80. letech 19. století v pseudogotickém stylu. Pozůstatkem hradu jsou okrouhlá Černá věž, valeně zaklenuté přízemí nebo hradby vymezující nádvoří.
Po 2. světové válce byl zámek zestátněn a postupně chátral. V současnosti je opět v soukromém vlastnictví.
Skalná-hrad Vildštejn - Románský hrad byl založen kolem roku 1200. Až do roku 1799 sloužil jako panské sídlo, poté byl na předhradí postaven nový rokokový zámek a od roku 1843 sloužil jako sladovna pivovaru.Po roce 1945 byly hrad i zámek zestátněny a začaly chátrat. Koncem 90. let 20. století hrad i zbytky zámku získal Miroslav Pumr, kterému se podařilo oba objekty opravit a zpřístupnit veřejnosti.
zámek Libá - Zámecké budovy uzavírají dvě nádvoří, která jsou oddělena bránou. Zámek obklopuje z větší části sloupková balustráda na kamenné ohradě, doplněná barokním schodištěm.
Z původního hradu se dochovala mohutná válcová věž a obvodové zdivo severního paláce. Zámek je veřejnosti přístupný.
Výlet do Německa-Waldsassen - basilika Nanebevstoupení Panny Marie a sv. Jana Evangelisty tvoří součást kláštera Waldsassen. Do nynější podoby byl upraven v letech 1685-1704.
Kappl kostel Nejsvětější Trojice - Tři kilometry od Waldsassenu najdete kostel Kappl Nejsvětější Trojice, významnou barokní rotundu a jednu z dominant Stiftlandu. Tady na 628 m vysoké skleněné hoře nedaleko Mnichova Reuth byla tato impozantní budova postavena Georgem Dientzenhoferem v letech 1685 až 1689. Kvůli zvláštní architektuře a vybavení kostela musí být Trojice symbolizována. Ze skleněné hory si můžete vychutnat nádherný výhled daleko do Egerlandu.
Luisenburg_skalní město - Skalní labyrint Luisenburg je žulové skalní město nacházející se v pohoří Fichtelgebirge jižně od města Wunsiedel v Bavorsku. Propagačními materiály je označován za „největší evropský skalní labyrint" a ročně ji navštíví více než 100 000 lidí.
V areálu se nachází řada skalních formací − např. viklan Napoleonův klobouk (délka 6 m, výška 2,5 m), skalní blok Ostrov Helgoland s dřevěnou věžičkou, či balvany Tři bratři. Labyrintem vede okružní stezka s kamennými a dřevěnými schody a žebříky překonávající převýšení 100 m
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Chebsko 2019

Description

Tradiční turistická dovolená nás letos opět zavedla do Chebu. Pešáků bylo poskrovnu, ale kolařů byla plná silnice. Podívejte se, kde všude putovali.

Period

Statistics

  • 146 photos
  • 3 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Zima nám pomalu končí, stejně jako jarní prázdniny školákům. Dejte sbohem zimě a vytvořte si fotoknihu nebo jiný fotoprodukt jako vzpomínku na proběhlé zážitky. 15% sleva platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: Jarnaky.
S kódem: Jarnaky Akce platí do 23. 3. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Chebsko 2019
Comments Add